Pågående forskningsprogram

EUborderscapes

EUborderscapes finansieras via EUs sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik, och pågår fram till maj 2016. Med statsgränser som referensram studerar projektet begreppsmässiga förändr... Läs artikeln


Från statsstyre till privat företagande? Omstruktureringen av arbetsmarknadspolitiken och dess effekter på kvinnor i glesbygden

Detta projekt syftar till att studera kvinnors försörjningsstrategier i norra glesbygden, både i förhållande till den förändring som skett i den statliga styrningen av arbetsmarknaden och i förhålland... Läs artikeln


Mönsterstaden 2.0

I detta projekt studerar vi den stadsomvandling som påbörjats i Kiruna och vilket utrymme som finns för deltagande i byggandet av det nya Kiruna. Genom att integrera genus, etnicitet/ras och klass i a... Läs artikeln


Social Norms and Health insurance: an analysis of the transition from private to public health insurance in Sweden, c. 1880-1955

I projektet undersöks utvecklingen av det svenska sjukförsäkringssystemet från småskaliga, lokala och medlemsstyrda organisationer till ett centraliserat, allmänt och politiskt styrt system. Läs artikeln


Rädsla och trygghet i ord och handling

Trygghet är en fråga som allt fler kommuner adresserar i sin planering av offentliga miljöer. Trygghet har även kommit att bli en del av hur ett gott samhälle definieras. Läs artikeln


TITAN – Theorising politics and practice. Critical studies of gender equality policy

Forskningsprojektet TITAN, Kritiska studier om jämställdhet: teoretisering av politik och praktik, syftar till att utveckla forskningsfältet kritiska studier om jämställdhet med ett särskilt fokus på ... Läs artikeln


Vi lämnar spår! Ett feministiskt dagboksprojekt

Vi lämnar spår! är ett feministiskt dagboksprojekt som syftar till att synliggöra kvinnors livssituation i vår samtid genom att kvinnor själva i dagboksform berättar om sina liv. Läs artikeln


Äldrevården

Äldrevården i Sverige står inför stora utmaningar de närmaste 15 åren. Ett problem är att rekrytera personal med adekvat kompetens som kan erbjuda god vård och rehabilitering till den växande andelen ... Läs artikeln


The futures of genders and sexualities. Cultural products, transnational spaces and emerging communities

I projektet följs tre kulturella produkter; den med religion starkt förknippade slöjan; regnbågsflaggan som associeras med liberalism, progressivitet och sekularism; och manga, som ett postsekulärt f... Läs artikelnSidansvarig: Veronika Lodwika

Utskriftsversion

Nyfiken på vår forskning?

Aktuella publikationer från UCGS

Läs artikeln